Stellplatzy míří do legislativy – Co vlastně znamenají?

Aby se v České republice mohl zvýšit počet stání pro karavany (stellplatzů), je nutné vyřešit problém, kdy česká legislativa takový pojem vůbec nezná, na rozdíl od pojmů jako „kemp“ či „parkoviště“. Zájemci o vybudování stání pak mají problém nejen s kolaudací takového místa. Asociace kempování a karavaningu ČR tento problém již od května řeší a na příslušná ministerstva zaslala návrh definice pojmu „karavanové stání“ společně s dalšími doporučeními, a to pod záštitou poslance Jana Richtera, který za asociaci pomáhá hájit zájmy karavanistů a kempařů.

Zdroj: https://akkcr.cz/seznamte-se-s-prvnim-mistem-caravan-friendly-u-kateriny-ve-stramberku/

A jaký návrh a komentář k němu jsme zaslali?

1. Návrh definice pojmu

V rámci podpory cestovního ruchu v České republice je nezbytné podporovat i výstavbu míst, která jsou primárně určena pro parkování, přenocování a obsloužení obytných vozidel – ať již se jedná o zahraniční karavanisty, kteří naší zemí projíždějí a rádi by zde zůstali na den a noc, a zároveň navštívili zajímavá turistická místa v jejich nejbližším okolí, nebo o tuzemskou formu cestování. Tato místa jsou v zahraničí hojně rozšířena, jejich aktuální počet se v Evropě pohybuje kolem 10 000. V zahraničí jsou označovány nejčastěji jako „Stellplatz“ nebo „Caravan parking“.

Jedním z důvodů nutnosti podpory výstavby tzv. „karavanových stání“ je skutečnost, že majitelé obytných vozidel z různých důvodů odmítají nocování v běžných autokempech. Na základě toho pak volně parkují a nocují i na zakázaných místech, složitě řeší otázku kam vylít chemické WC, kde vypustit odpadní vodu, kde načerpat čistou vodu, nabít baterie apod., což zvyšuje riziko znečištění přírody i nepochopení filozofie karavaningu obyvateli příslušných obcí či atraktivních turistických oblastí.

Dalším problémem je skutečnost, že aktuální legislativa nezná tento pojem a často dochází k nedorozuměním jak ze strany úřadů, tak ze strany orgánů veřejné moci (například cizinecká policie má tendenci perzekvovat provozovatele za to, že nevedou evidenci „ubytovaných“, přitom se nejedná o ubytovací zařízení, ale o „parkoviště“ s rozšířenou výbavou).

S velkou pravděpodobností dojde v ČR, stejně tak jako ve většině zemí EU, k zákazu kempování tzv. „na divoko“. Pokud ne celorepublikově, tak přinejmenším v CHKO a Národních parcích. Jedinou možností, jak legálně v těchto místech stát s obytnými vozy při nezatěžování životního prostředí, budou právě nová karavanová stání. Nutno uvést, že v Evropě nejsou karavanová stání vnímána jako konkurence kempů, ale jako doplňková služba a nedílná součást kempingové-karavanistické infrastruktury. Karavanové stání se od kempu liší typicky v těchto bodech:

Návrh názvosloví a definice pojmu

Navrhovaný český název: KARAVANOVÉ STÁNÍ (Německý běžně označováno jako „Stellplatz“, anglicky jako „Caravan parking“)

Definice: KARAVANOVÉ STÁNÍ je určeno k poskytování krátkodobého (typicky 24 – 72 hodin) komerčního (placeného či bezplatného) parkování pro obytné automobily a karavany. Jeho součástí bývá zpravidla tzv. servisní stanice, která umožňuje odtok splaškové vody z vozidla, vypuštění kazetové chemické toalety, napuštění pitné vody. Součástí tohoto stání je i připojení vozidla k síti 230 V. Toto stání může být zpoplatněno v rámci jedné sazby za vjezd na stání, přenocování, nebo samostatně pouze za využití servisní stanice, typicky podle množství odběru pitné vody a elektrické energie.

Každé takové stání poskytuje alespoň dvě místa pro obytné vozy a přívěsy. Podle lokality může poskytovat i desítky až stovky míst.

OD KEMPU SE LIŠÍ:

 • Možnost příjezdu a odjezdu kdykoli během dne a noci, absence recepce (automatická závora, parkovací automat)
 • Sociální zařízení nemusí být vždy součástí
 • Určeno pro parkování, přenocování a obsluhu vozidla, nikoli typicky rekreační pobyt
 • Dlouhodobé, sezónní nebo trvalé kempování není povoleno
 • Provozovatel nemá povinnost vést ubytovací knihu
 • Označení dopravní značkou „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „Obytný automobil“
 • Poplatek může být stanoven za samotný vjezd, parkování či přenocování anebo za využití servisního zázemí, nebo poplatek nemusí být stanoven vůbec. Nebere se ohled na počet osob ve voze a ani v sobě nezahrnuje rekreační poplatek.
 • Rezervace místa ke stání může a nemusí být možná
 • Fungování zpravidla celoročně, podle umístění

Definice pojmu „SERVISNÍ STANICE – SERVISNÍ MÍSTO“

SERVISNÍ MÍSTO je takové místo, kde má posádka obytných vozidel možnost provést tzv. „servis“, tj. například likvidace obsahu kazetového chemického WC, likvidace odpadní splaškové vody, napuštění pitné vody a likvidace komunálního odpadu apod. Toto místo může poskytovat všechny výše uvedené služby dohromady, nebo pouze jejich část.

Definice pojmu „PARKOVACÍ MÍSTO PRO OBYTNÁ VOZIDLA“

Je takové parkovací místo, které je vyhrazeno pro obytné automobily anebo soupravy s obytným přívěsem, přičemž jeho minimální rozměr činí alespoň 9 metrů na délku a 5 metrů na šířku. * Tato místa mohou zahrnovat i možnost umístění servisního zázemí pro obytná vozidla.

(* nutné dojednat s projektanty – zde si netroufáme toto definovat. Náš odhad velikosti jednoho takového místa činí 9m délka, 6m šířka.)

Právní situace – jak by mělo být ještě ošetřeno

Nutnost vytvořit a schválit dopravní značky pro oba výše uvedené pojmy.

 • KARAVANOVÉ STÁNÍ
 • KARAVANOVÉ SERVISNÍ MÍSTO

KARAVANOVÉ STÁNÍ není kemp a je bráno jako parkoviště ve smyslu dopravních předpisů. Z hlediska územního plánu by měla být možnost stavět KARAVANOVÉ STÁNÍ např. i na plochách určených k výstavbě průmyslových objektů i na plochách určených k rekreaci, případně i v dalších druzích ploch vymezených územním plánem. Díky tomu se jejich výstavba značně zrychlí a zjednoduší.

Toto KARAVANOVÉ STÁNÍ je určeno výhradně pro obytné automobily a karavany provozované v souladu s platnými pravidly silničního provozu. Na těchto stáních je povoleno krátkodobě použít kempingový nábytek, pokud je to v souladu s územní vyhláškou dané lokality, a je zde umožněno majitelům těchto vozidel v nich přenocovat.

Tato KARAVANOVÁ STÁNÍ mohou být doplněna o umístění venkovních piknikových stolů, toalet a samoobslužného infocentra (nástěnná mapa s turistickými cíli, počasí odolnými zásobníky na prospekty a informační materiály dané lokality apod.).

KARAVANOVÁ STÁNÍ mohou být jak bezobslužná – mají svůj vlastní parkovací systém, tak obslužná, kdy majitel takovéhoto stání si zajišťuje platbu za tuto službu svépomocí.

Každé KARAVANOVÉ STÁNÍ musí mít na viditelném místě vyvěšen provozní řád.

Příklady vizualizace

Zdroj: https://akkcr.cz/azp-davame-nerezu-zivot/
Zdroj: https://akkcr.cz/prostellplatz/

2. Návrh na čerpání dotací pro rok 2020 v rámci Národního programu podpory pro léta 2016 – 2020 cestovního ruchu v regionech ČR (MMR)

Základní orientační rozpočet pro vybudování KARAVANOVÉHO STÁNÍ:

Také u karavanových stání existují různé kategorie, lišící se zejména výbavou a zázemím daného místa. Karavanová stání mohou být pouze travnatou plochou pro zaparkování obytných vozů bez jakéhokoliv vybavení, až po komfortní místa se zpevněnou osvětlenou parkovací plochou, vybavené kanalizací, výlevkami pro WC, výlevkami odpadní vody, sloupky pro připojení k elektřině, přívodem pitné vody, kamerovým a parkovacím systémem, Wi-Fi internetem, a mnohdy i sociálním zařízením.

U komfortního plně vybaveného karavanového stání je orientační rozpočet pro vybudování cca 1,5 – 4mil. Kč.  V této částce není obsažena investice do pozemku a případných zpevněných ploch. Velmi záleží na lokalitě a dostupnosti inženýrských sítí.

Z toho důvodu bychom rádi umožnili možnost čerpání dotace na výstavbu takovéhoto KARAVANOVÉHO STÁNÍ v níže uvedených variantách, ideálně ve všech.

Obce, města (financování v poměru 80/20):

Bezobslužné karavanové stání na zpevněné parkovací ploše (asfalt, beton, trávnice)

 • Možnost čerpání dotace na:
  • výstavbu KARAVANOVÉHO STÁNÍ
  • vybudování SERVISNÍHO MÍSTA PRO OBYTNÉ VOZY A PŘÍVĚSY
  • pořízení bezobslužného parkovacího systému
  • vybudování zpevněné plochy
  • vybudování inženýrských sítí k provozování takového stání se servisním místem
  • vybudování veřejného osvětlení
  • vybudování elektrických přípojek
  • celoroční údržba karavanového stání, jako je sekání trávy, zajištění čistoty plochy v zimním období, zajištění vývozu chemického WC, pokud je vybudována žumpa a není zde připojení do městské kanalizace, svoz odpadu…

Podmínky čerpání dotace:

Necháváme na uvážení MMR, přičemž cílem je motivovat obce a města k výstavbě těchto stání. Navrhujeme, aby byla možnost čerpat jak jednu položku, tak více vybraných položek najednou.

Podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby (financování v poměru 80/20, nebo 50/50):

Karavanové stání na zpevněné i nezpevněné (asfalt, beton, trávnice) parkovací ploše

 • Možnost čerpání dotace na:
  • výstavbu KARAVANOVÉHO STÁNÍ
  • Vybudování SERVISNÍHO MÍSTA PRO OBYTNÉ VOZY A PŘÍVĚSY
  • Pořízení bezobslužného parkovacího systému
  • Vybudování zpevněné plochy
  • Vybudování inženýrských sítí nezbytných k provozování takového stání
  • Vybudování veřejného osvětlení
  • Vybudování elektrických přípojek
  • Celoroční údržba karavanového stání, jako je sekání trávy, zajištění čistoty plochy v zimním období, zajištění vývozu chemického WC, pokud je vybudována žumpa a není zde připojení do městské kanalizace, svoz odpadu…

Podmínky čerpání dotace:

Necháváme na uvážení MMR, přičemž cílem je motivovat jak právnické, tak fyzické subjekty k výstavbě těchto stání v turisticky zajímavých lokalitách. Navrhujeme, aby byla možnost čerpat jak jednu položku, tak více vybraných položek najednou.

DOTACE A VLASTNICTVÍ POZEMKU

Doporučujeme, aby zde nebyla stanovena podmínka čerpání dotace ve spojení s podmínkou, že provozovatel je zároveň majitelem pozemku.

Často se stává, že pozemky vhodné pro vybudování těchto míst nejsou na prodej, ale možnost dlouhodobého pronájmu možná je. Je tedy na MMR jaké podmínky z tohoto pohledu zvolí a pokud se přikloní k možnosti čerpání i pro provozovatele takových míst, pak doba pronájmu by měla být delší, než je stanovena udržitelnost projektu.

Toto má dopad i na kempy, které by chtěly v rámci svého rozšíření služeb takováto stání na svých parkovacích plochách vybudovat, ale nemohou z výše uvedeného důvodu.

Ještě nejste našimi členy? Přidejte se k nám! Mimo jiné tak můžete přispět ke změnám, které pomohou zajistit výrazně pohodlnější život karavanistů v naší zemi. Přihláška