(úplné znění ke dni 21. října 2022)

Preambule

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek I

Název spolku

,,Asociace kempování a karavaningu, z.s.“ (dále jen „Spolek“), který je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu dle článku III těchto Stanov.

Článek II

Sídlo spolku

Asociace kempování a karavaningu, z. s., Elišky Krásnohorské 20/9, 779 00 Olomouc

Článek III

Účel spolku

 1. Účelem spolku je podpora a rozvoj individuální turistiky a individuálního cestování v České republice, a to především v oblasti kempování, karavaningu a autoturistiky (dále též jen „účel spolku“).
 2. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou deklarovány v účelu spolku, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
 3. Osvěta a vzdělávání pro členy spolku i směrem k médiím a veřejnosti.
 4. Podpora rozvoje infrastruktury pro individuální turistiku, osvěty a zvyšování povědomí o zodpovědném přístupu k cestování s ohledem na životní prostředí, zvyšování povědomí o ekonomickém přínosu individuální turistiky a karavaningu.
 5. Podpora členů spolku v oblasti cestování, kempování, karavaningu, a to i cestou zvyšování reputace členů a spolku.
 6. Aktivní prosazování oprávněných zájmů členů spolku v oblasti kempování, karavaningu a autoturistiky.
 7. Propagace a zvyšování prestiže české turistiky, kempování a karavaningu, aktivní spolupráce s českými i zahraničními institucemi.
 8. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek IV

Druhy členství, práva a povinnosti členů

 1. Členství ve spolku je dvojího druhu, jsou odlišováni zakládající členové spolku (dále jen zakládající členové) a řádní členové spolku (dále jen řádní členové), společně pak členové spolku.
 2. Zakládající členové jsou následující osoby:
  • Jan Bordovský, nar. 1983, Hlučín;
  • Jakub Moravec, nar. 1977, Praha;
  • Jan Pacovský, nar. 1979, Praha;
  • Roman Váňa, nar. 1966, Olomouc;
  • Martin Štrimpfl, nar. 1971, Brno
 3. Změna druhu členství je možná následujícím způsobem:
  • Zakládající člen na základě své svobodné vůle oznámí výboru spolku svůj záměr změny druhu členství a současně svolá výbor spolku. Výbor spolku pak postupuje dle článku VI odst. 10 těchto stanov. Změna druhu členství v takovém případě nastane k datu zápisu příslušných změn těchto stanov do spolkového rejstříku.
  • Řádný člen na základě své svobodné vůle oznámí výboru spolku svůj záměr změny druhu členství a/nebo je současně navržena taková změna některým ze zakládajících členů spolku. Výbor spolku pak na nejbližší schůzi výboru spolku rozhodne o přijetí změny druhu členství daného člena spolku. Změna druhu členství v takovém případě nastane k datu zápisu příslušných změn těchto stanov do spolkového rejstříku. 
 4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností každá změna druhu členství ve spolku podléhá výslovnému souhlasu člena, jehož se týká, čímž však nejsou dotčena či vyloučena práva výboru.
 5. Řádnými členy spolku jsou fyzické nebo právnické osoby, které po založení spolku splní podmínky uvedené v článku V. „Vznik a zánik členství“ těchto stanov a dobrovolně se tak stanou členy spolku.
 6. Povinnosti členů spolku zakládajících členů a řádných členů):
  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku), chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
  • zdržet se jakékoliv komunikace a jednání poškozující dobré jméno a oprávněné zájmy spolku;
  • při kempování, karavaningu nebo autoturistice dodržovat etický kodex, publikovaný na webových stránkách spolku;
  • v rámci svých možností prosazovat etický kodex a obecně princip šetrného a ohleduplného kempování, karavaningu a autoturistiky vedoucí k dlouhodobé udržitelnosti;
  • jednat tak, aby byla udržena prestiž spolku a jeho členů;
  • platit členské příspěvky.
 7. Povinnosti zakládajících členů (zakládající členové mají povinnosti uvedené v odst. 6, tak i tomto odst. 7 tohoto článku):
  • zajištění provozu, zákonných povinností a činnosti spolku;
  • financování činnosti Spolku a zajištění financování spolku, a to založení spolku a v období po založení spolku, kdy zakládající členové předpokládají nedostatečné příjmy spolku;
  • vedení spolku jako samosprávného a dobrovolného svazku členů;
  • řádně vykonávat svou roli člena výboru spolku.
 8. Práva členů spolku (zakládajících členů a řádných členů spolku):
  • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  • požívat výhody plynoucí z členství ve spolku;
  • veřejně prezentovat své členství ve spolku;
  • náhrady předem písemně stanovených nákladů na činnost ve prospěch spolku;
  • dohlížet na plnění těchto stanov, prosazovat je a upozorňovat na jejich možná porušení;
  • vznášet návrhy na přijetí nebo vyloučení člena;
  • vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání;
  • požadovat opravu nebo odstranění osobních údajů vedených v neveřejném seznamu členů spolku;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 9. Práva zakládajících členů (zakládající členové mají práva uvedené v odst. 8 tak i tomto odst. 9 tohoto článku):
  • přístup k veškerým dokumentům a záznamům spolku;
  • určení svého nástupce z řad řádných členů spolku v případě ukončení členství.

Článek V

Vznik a zánik členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. Všichni takto přijatí členové se stávají řádnými členy spolku.
 3. Členství ve spolku vzniká:
  1. podpisem těchto Stanov pro zakládající členy;
  2. zaplacením členského příspěvku po předchozím přijetí a schválení přihlášky nového člena pro řádné členy spolku;
 4. Členství člena spolku (zakládajících členů a řádných členů spolku) zaniká:
  1. porušením povinnosti vyplývající z členství;
  2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  3. jednomyslným rozhodnutím výboru spolku o vyloučení na základě doložitelných a ověřitelných stížností nebo návrhů na vyloučení člena spolku od více, než 5-ti (pěti) členů spolku nebo v případě, kdy takový člen spolku ohrožuje řádné plnění poslání sdružení, vyloučit člena lze pouze na základě jednoznačných, závažných a doložitelných skutečností;
  4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě 30-ti (třiceti) kalendářních dnů od zaslání upomínky na emailovou adresu člena;
  5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.
 5. Zánikem členství nevzniká povinnost spolku vracet členský příspěvek, poměrnou část členského příspěvku, dobrovolné dary či dotace. Právo na úhradu jiných případných předem písemně sjednaných vzájemných pohledávek tím není dotčeno.
 6. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. Výše a způsob úhrady členského příspěvku je publikována na webových stránkách spolku akkcr.cz/prispevky.
 7. Každý člen (zakládající člen i řádný člen) souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou evidovány v neveřejném seznamu členů spolku vedeném výborem spolku. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Evidovány budou pouze nezbytné údaje pro účely:
  1. identifikace člena a druhu jeho členství,
  2. správy výběru členských poplatků,
  3. správy příjmů darů,
  4. čerpání členských výhod,
  5. komunikaci se členem včetně rozesílání informačních mailů,
  6. údaje pro identifikaci člena pro přihlášení do členské části webu spolku,
  7. souhrnné geografické a demografické údaje pro účely zveřejňování souhrnných údajů o činnosti Spolku.
 8. Součástí přihlášky člena spolku a součástí souhlasu s těmito stanovami je i souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR.

Článek VI

Orgány spolku

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je výkonný výbor (též „výbor“), který je pětičlenný, skládá se z předsedy, tajemníka a tří dalších členů výboru. Výbor tvoří všichni zakládající členi spolku uvedení v článku IV, odst. 2) těchto stanov. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pokud není přítomen předseda, rozhoduje hlas předsedou zmocněného zástupce. Zakládající členové spolku volí hlasováním ze svého středu předsedu a tajemníka výboru.
 2. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li účastni všichni členové výboru nebo pokud neúčastný člen výboru písemně zmocní svého zástupce pro jednání výboru. Takto zmocněným zástupcem může být jen jiný člen výboru.
 3. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů výboru s výjimkou následujících usnesení, pro které je třeba souhlas všech členů výboru:
  1. změna stanov spolku;
  2. vyloučení člena spolku;
  3. dobrovolné sloučení nebo rozpuštění spolku;
  4. změna druhu členství z řádného člena na zakládajícího člena;
 4. Každý člen výboru má jeden hlas.
 5. Schůze výboru svolává tajemník výboru minimálně jednou v každém kalendářním roce, a to vždy před členskou schůzí spolku. Schůzi výboru může dále svolat kterýkoliv člen výboru. Místo a čas konání schůze výboru svolavatel schůze oznámí nejméně se 14-ti (čtrnácti) denním předstihem všem členům výboru.
 6. Z každé schůze výboru pořizuje tajemník nebo jím určený přítomný člen výboru písemný zápis podepsaný všemi účastníky, kteří svým podpisem vyjadřují plný souhlas se zápisem a uvedenými rozhodnutími.
 7. Zápis z každé schůze výboru je publikován tajemníkem výboru nebo jím určeným členem výboru pouze pro členy spolku na webových stránkách spolku nejpozději do 35 dnů od data konání výboru.
 8. Výbor se zavazuje vést seznam členů, který je neveřejný, poskytovat na vyžádání každému členovi spolku úplný výpis informací, které jsou o daném členovi evidovány.
 9. Funkční období výboru je pětileté, po skončení funkčního období zakládající členové hlasováním určí členy výboru, předsedu výboru a tajemníka výboru.
 10. V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu (a) ke zrušení nebo zániku členství některého ze zakládajících členů nebo (b) některý ze zakládajících členů žádá o změnu druhu členství, postupuje se následovně: 
  1. Tajemník výboru nebo člen výboru informuje ostatní členy výboru a svolává schůzi výboru v termínu ne delším než 14 dnů.
  1. Pokud klesne počet členů výboru pod počet stanovený tímto článkem VI, odst. 1, je výbor usnášeníschopný pouze ve věci doplnění potřebného počtu členů výboru a odpovídající změny těchto stanov, a to pouze po dobu maximálně dvou kalendářních měsíců, kdy nastalo takové snížení počtu členů výboru. Pro přijetí všech usnesení výboru jsou v takové situaci třeba hlasy všech zbylých členů výboru.
  1. Schůze výboru rozhodne o doplnění potřebného počtu členů výboru včetně příslušné změny druhu členství u doplňujících členů a přijme nezbytné změny stanov včetně zajištění zápisu změn do příslušných rejstříků. Členy výboru se tímto způsobem mohou stát pouze řádní členové, u kterých schůze výboru současně jednomyslně odsouhlasila i změnu druhu členství z řádného člena na zakládajícího člena.
 11.  Pokud klesne počet členů výboru pod jednu polovinu počtu stanoveného tímto článkem VI, odst. 1, nebo pokud výbor není z jakéhokoliv jiného důvodu s to vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku.

Oddíl 2 – Statutární orgán spolku

 1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor.
 2. Způsob jednání:
  1. V případě právních jednání, na základě kterých dochází: (i) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti včetně nabývání a zcizování majetku v hodnotě do 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); (ii) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění do celkové hodnoty 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) jednorázově nebo ročně vyjma smluv o úvěru či zápůjčce (iii) a k zřizování transparentních bankovních účtů jedná za společnost každý člen výboru spolku samostatně.
  1. V případě právních jednání, na základě kterých dochází: (i) k jakékoliv dispozici s majetkem společnosti včetně nabývání a zcizování majetku v hodnotě od 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) do 150 000,- Kč (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých); (ii) k uzavírání jakýchkoliv smluv, jejichž předmětem je plnění od celkové hodnoty 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) do 150 000 (slovy jedno sto padesát tisíc korun českých) jednorázově nebo ročně vyjma smluv o úvěru či zápůjčce jednají za společnost dva členové výboru společně.
  1. Ve všech ostatních případech jednají za společnost vždy všichni členové výboru společně.
 3. Výbor v roli statutárního orgánu je povinen informovat členy spolku o případných únicích nebo jiných formách napadení osobních dat členů spolku vedených v neveřejném seznamu členů.

Oddíl 3 – Členská schůze spolku

 1. Výbor jednou za kalendářní rok organizuje a svolává členskou schůzi.
 2. Právo účastnit se členské schůze mají všichni členové spolku, případné pozvání zástupců jakýchkoliv médií včetně internetových (blogeři, novináři, televizní stanice a podobně) podléhá písemnému souhlasu výboru.
 3. Členská schůze spolku má právo:
  1. navrhnout změnu stanov spolku
  1. navrhovat řádné členy pro změnu druhu členství na zakládající členy
  1. navrhovat změny činnosti spolku a změny využití členských příspěvků
 4. Výbor spolku je povinen v rámci členské schůze především:
  1. Prezentovat stav hospodaření a výsledky hospodaření
  1. Prezentovat stav naplňování účelu spolku a činnost spolku včetně nejdůležitějších skutečností a aktivit spolku
  1. Prezentovat plán činnosti a hospodaření pro následující období
  1. Diskutovat příspěvky, podněty a stížnosti členů spolku a adekvátně je zohlednit v činnosti spolku
  1. Předložit k diskusi a k hlasování témata k fungování a rozvoji spolku
  1. Informovat o členských výhodách a záměrech využití členských příspěvků

Článek VII

Správní rok

 1. Správní rok začíná je shodný s kalendářním rokem, začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
 2. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek VIII

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotnými, nehmotnými i finančními prostředky), které nabyl při svém vzniku a průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními, účetními a daňovými zákony.
 2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, dotací, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 6. Výbor odpovídá za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku.
 7. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 8. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 9. Výplaty prostředků provádí zmocněný člen výboru na základě jeho schválení výborem.
 10. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek IX

Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku výsledky kontroly hospodaření jsou předkládány členům spolku na vědomí.

Článek X

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí výboru spolku,
  2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů,
  3. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Po zániku spolku bude veškerý majetek spolku včetně zbylých finančních prostředků rovnoměrně rozdělen mezi všechny členy spolku (zakládající a řádné členy).

Článek XI

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí výborem spolku a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení zakládajícími členy.

V Brně dne 21. října 2022