Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel tohoto webu – Asociace kempování a karavaningu, z.s. – se zavazuje chránit vaše soukromí. Kontaktujte nás, pokud máte nějaké dotazy nebo problémy týkající se používání vašich osobních údajů, rádi Vám pomůžeme. Používáním těchto stránek nebo našich služeb souhlasíte s Zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále též jen Zásady).

Verze: 1.3 , od 18.2. 2024

Obsah

 1. Definice použité v těchto Zásadách
 2. Zásady ochrany osobních údajů, které sledujeme
 3. Jaká jsou Vaše práva
 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme
 5. Jak používáme Vaše osobní údaje
 6. Kdo jiný má přístup k Vašim osobním údajům
 7. Jak zajišťujeme bezpečnost Vašich dat
 8. Informace o souborech cookie
 9. Kontaktní informace

Definice

Dítě – fyzická osoba mladší 16 let.

My, nás, AKKCR,  (buď kapitalizované, nebo ne) – web AKKCR.CZ a související weby a služby, které provozuje Asociace kempování a karavaningu,z.s., Elišky Krásnohorské 20/9, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Osobní data – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Spolek – Asociace kempování a karavaningu,z.s.,Elišky Krásnohorské 20/9, 779 00 Olomouc, Česká republika.

Stanovy spolku – stanovy spolku Asociace kempování a karavaningu,z.s., Elišky Krásnohorské 20/9, 779 00 Olomouc, Česká republika v aktuálním znění. Stanovy jsou dostupné zde: Stanovy Asociace kempování a karavaningu, z.s.

Subjekt údajů– fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Zpracování– jakékoli operace nebo soubor operací, které se provádějí na osobních údajích nebo na souborech osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

Dodržujeme následující zásady ochrany dat:

 • Zpracování probíhá výlučně v souladu se zákony a zákonnými normami,  je spravedlivé a průhledné. Všechny činnosti zpracování osobních údajů mají zákonné a předem jasně deklarované důvody. Vždy nejprve ověřujeme naplnění Vašich práv před zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytneme informace týkající se zpracování osobních údajů.
 • Zpracování je vždy omezeno účelem. Naše zpracovatelské činnosti odpovídají účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny.
 • Zpracování se provádí s minimálními údaji. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimální množství osobních údajů požadovaných pro jakýkoli účel.
 • Zpracování je omezeno časovým obdobím. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než je potřeba.
 • Zpracování osobních údajů registrovaných členů Spolku se kromě těchto zásad ochrany osobních údajů řídí Stanovami spolku.
 • Uděláme vše pro to, abychom zajistili přesnost dat.
 • Uděláme vše pro to, abychom zajistili integritu a důvěrnost údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má tato práva:

 1. Právo na informace – znamená, že musíte správně vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány; jaké údaje se shromažďují, odkud se získávají, proč a kým jsou zpracovávány.
 2. Právo na přístup – znamená, že máte právo na přístup k údajům shromážděným od / o vás. To zahrnuje právo na vyžádání a získání kopie shromážděných osobních údajů.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požadovat opravu nebo vymazání osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
 4. Právo na vymazání – což znamená, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.
 5. Právo omezit zpracování – což znamená, že pokud platí určité podmínky, máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 6. Právo vznést námitky proti zpracování – což znamená, že máte v některých případech právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, například v případě přímého marketingu.
 7. Právo na námitku proti automatizovanému zpracování – což znamená, že máte právo vznést námitky proti automatizovanému zpracování, včetně profilování; a nepodléhá rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování. Toto právo můžete uplatnit vždy, když dojde k výsledku profilování, který vytváří právní účinky týkající se Vás nebo Vás významně ovlivňující.
 8. Právo na přenositelnost dat – máte právo na získání osobních údajů ve strojově čitelném formátu, nebo pokud je to možné, jako přímý přenos od jednoho zpracovatele k jinému.
 9. Právo podat stížnost – v případě, že odmítneme vaši žádost v rámci práva přístupu, poskytneme vám důvod, proč. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byla vaše žádost zpracována, kontaktujte nás prosím.
 10. Právo na ochranu a pomoc orgánem dohledu – což znamená, že máte právo na pomoc orgánu vykonávajícího dozor a právo na jiné opravné prostředky, jako například nárok na náhradu škody.
 11. Právo na odstoupení od souhlasu – máte právo odebrat jakýkoli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Data, která shromažďujeme

Informace, které jste nám poskytli

Je to Vaše e-mailová adresa, jméno, příjmení, fakturační adresa, adresa domů, kontaktní údaje včetně adres nebo názvů účtů sociálních sítí: tyto informace shromažďujeme za účelem a jsou nezbytné pro doručení produktu nebo služby, pro identifikaci Vámi vytvořeného obsahu (příspěvky), pro vytváření uživatelských skupin a zjednodušení komunikace v rámci těchto skupin, pro poskytování služeb, pro zvýšení spokojenosti. Uchováváme informace, které nám poskytnete, abyste mohli na webu komentovat příspěvky a provádět další činnosti.

Automaticky shromážděné informace o vás

To zahrnuje informace, které jsou automaticky ukládány soubory cookie a dalšími nástroji uživatelské relace. Tyto informace se používají ke zlepšení uživatelské přívětivosti webu, k vyhodnocování návštěvnosti, která nám slouží ke změnám a zlepšování webu a k sledování efektivity a účinnosti stránek. Když používáte naše služby nebo přejdete na obsah našich webových stránek, vaše aktivity mohou být zaznamenány.

Informace od našich partnerů

Získáváme informace od našich důvěryhodných partnerů s potvrzením, že mají právní důvod sdílet tyto informace s námi. Jedná se o informace, které jste jim přímo poskytli nebo o kterých jste se shromáždili o vás z jiných právních důvodů.

Veřejně dostupné informace

Můžeme získávat a používat informace o vás, které jsou veřejně dostupné.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme k:

 • Poskytování služeb a funkcí. To zahrnuje například registraci vašeho účtu; poskytnutí dalších produktů a služeb, které jste požadovali; poskytnutí reklamních předmětů na vaše přání a komunikace s vámi ve vztahu k těm produktům a službám; komunikace a interakce s vámi; a oznamování změn ve službách, odesílání informačních emailů. Identifikace příspěvků uživatele.
 • Zvyšování kvality a uživatelské přívětivosti stránek;
 • Vyhodnocování návštěvnosti webu, jeho stránek, příspěvků a použití funkcí;
 • Naplnění legislativních a smluvních povinností;
 • Poskytování pravidelných informací prostřednictvím emailu;

Vaše osobní údaje používáme z oprávněných důvodů a / nebo s Vaším souhlasem. Na základě Vašeho souhlasu nebo uzavření smlouvy či plnění smluvních závazků zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Vaše identifikace;
 • poskytování služeb a produktů nebo odeslání / nabídka produktu;
 • neveřejná evidence členů Spolku;
 • komunikace s členy Spolku v rámci spolkové činnosti;
 • komunikace buď za účelem prodeje nebo fakturace / platby;
 • publikování příspěvků;
 • zasílání informačních emailů v případech, kdy takový odběr měsíčních novinek nezrušíte;

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • zasílání personalizované nabídky * (od nás a / nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • správa a analýza naší klientské základny (chování a historie) s cílem zlepšit kvalitu, rozmanitost a dostupnost produktů / služeb nabízených / poskytovaných;
 • výzkum týkající se spokojenosti klientů;

Dokud jste nás neinformovali jinak, zpracujeme Vaše osobní údaje i pro následující účely:

 • zasílání informačních bulletinů a nabídek / kampaní (od nás a / nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • pro jiné účely jen s Vaším souhlasem;
 • zasílání informačních emailů v případech, kdy takový odběr měsíčních novinek nezrušíte;

Zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit zákonné povinnosti a / nebo využívat vaše osobní údaje v mezích stanovených zákonem. Vyhrazujeme si právo na shromažďování anonymizovaných osobních údajů a na použití těchto údajů. Použijeme údaje mimo rámec těchto zásad, pouze pokud jsou anonymní.

Vaše fakturační údaje a další informace shromážděné o vás uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro účetní účely nebo jiné závazky vyplývající ze zákona, ale ne delší.

Můžeme zpracovat Vaše osobní údaje pro další účely, které zde nejsou uvedeny, ale jsou kompatibilní s původním účelem, pro který byly data shromážděna. Za tímto účelem zajistíme, aby:

 • propojení účelů, kontextu a povahy osobních údajů je vhodné pro další zpracování;
 • další zpracování by nepoškodilo vaše zájmy a
 • by bylo vhodné pro zpracování.

Budeme Vás informovat o jakémkoli dalším zpracování a účelu zpracování osobních údajů.

Kdo jiný má přístup k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami. Osobní údaje o vás jsou v některých případech poskytovány našim důvěryhodným partnerům, abychom mohli poskytnout službu nebo vám zlepšit uživatelskou přívětivost a použitelnost webu. Vaše data sdílíme s:

Naši zpracovatelé:

 • Google LLC – velice se vážíme Vaší důvěry a uvědomujeme si citlivost Vašich osobních dat, proto část služeb provozujeme ve vysoce zabezpečeném prostředí Google Cloud a Google APPS (email služby). Společnost Google nám poskytuje i služby vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých stránek.
 • The Rocket Science Group, LLC – mailchimp.com – 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA – online nástroje mailchimpu nám pomáhají zvádat emailovou komunikaci s vámi, služba mailchimp má vždy po omezenou dobu nezbytnou k odeslání k dispozici Vaše emailové kontakty. Nejsou však zveřejňovány a slouží jen pro obsluhu námi řízené komunikace.

Naši obchodní partneři:

 • Aktuálně neposkytujeme Vaše osobní údaje žádným obchodním partnerům.

Přidružené třetí strany:

 • Aktuálně neposkytujeme Vaše osobní údaje žádným dalším třetím stranám.

Spolupracujeme a budeme spolupracovat pouze se zpracovateli, kteří jsou schopni zajistit odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů. Zveřejňujeme vaše osobní údaje třetím stranám nebo veřejným institucím, když je to z právního hlediska nezbytné. Můžeme poskytnout Vaše osobní údaje třetím stranám, které zde nejsou uvedeny jen tehdy, pokud jste s tím předem souhlasili, nebo pokud je to z povahy operace zřejmé (například odeslání Vaší poptávky / dotazu našemu partnerovi) nebo jestliže existují jiné právní důvody.

Jak zajišťujeme bezpečnost Vašich dat

Využíváme nejlepší přiměřené technologie a služby v oboru, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí. Pro komunikaci a přenos dat používáme výlučně bezpečný protokol (HTTPS). Používáme anonymizování a pseudoanonymising tam, kde je to vhodné. Sledujeme naše systémy z hlediska možné zranitelnosti a útoků.

Zpracování dat probíhá výlučně v zabezpečeném prostředí Google Cloudu v souladu s požadavky GDPR. Veškerá data jsou uložena opúět v Google Cloudu a jsou kryptována jak na datovém úložišti, tak při předávání mezi jednotlivými službami. Systém přístupových práv zamezuje zneužití Vašich osobních dat stejně jako jejich kryptování, díky kterému je zamezeno zneužití Vašich osobních údajů správci Zpracovatele nebo případným útočníkem.

Činnosti se systémem a daty jsou zaznamenávány a vyhodnocovány.

I když se snažíme co nejlépe, nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost informací. Zavazujeme se však oznamovat Vám i příslušným orgánům každé narušení tohoto systému vedoucí k zneužití nebo úniku osobních údajů. Upozorníme Vás také i na případné ohrožení vašich práv nebo zájmů. Uděláme vše, co je rozumné a lze vzhledem k charakteru poskytovaných služeb požadovat, abychom zabránili narušení bezpečnosti a pomáhali orgánům státní správy v případě, že dojde k porušení ochrany osobních údajů.

Prosím, aby tento systém opravdu fungoval, je určitá zodpovědnost i na Vás. Pokud máte u nás zřízený uživatelský účet, musíte utajovat své uživatelské jméno a heslo. Vybírejte dostatečně složitá hesla a zamezte jejich zveřejnění.

Děti

Nehodláme shromažďovat nebo vědomě shromažďovat informace od dětí. Naše služby nejsou určeny dětem, byť neobsahují z pohledu dětí závadný obsah.

Cookies a další technologie, které používáme

Používáme soubory cookie a / nebo podobné technologie pro analýzu chování zákazníků, správu webových stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování informací o uživatelích.

To se provádí za účelem přizpůsobení a zlepšení „user experience“, tedy uživatelské přívětivosti a vhodnosti.

Soubor cookie je malý textový soubor uložený v počítači. Soubory cookie ukládají informace, které slouží k tomu, aby fungovala práce s webovými stránkami. Přistupovat můžeme výlučně ke cookies vytvořeným naším webem. Cookie můžete ovládat na úrovni prohlížeče. Volba vypnutí souborů cookie může bránit použití určitých funkcí. Cookies používáme pro následující účely:

 • Potřebné soubory cookie – tyto soubory cookie vyžadují, abyste mohli používat některé důležité funkce na našich webových stránkách, například přihlášení. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje.
 • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie poskytují funkčnost, díky níž je naše služba pohodlnější a umožňuje poskytovat více personalizovaných funkcí. Například si mohou zapamatovat vaše jméno a e-mail ve formulářích komentářů, takže nemusíte znovu zadávat tyto informace příště při psaní článků, recenzí a komentářů.
 • Soubory cookie služby Analytics – tyto soubory cookie slouží ke sledování používání a výkonu našich webových stránek a služeb.
 • Reklamní cookies – tyto soubory cookie slouží k doručování reklam, které jsou relevantní pro vás a vaše zájmy. Kromě toho se používají k omezení počtu zobrazení inzerátu. Ty jsou obvykle umístěny na webových stránkách prostřednictvím reklamních sítí s povolením provozovatele webu. Tyto soubory cookie si pamatují, že jste navštívili webovou stránku a tyto informace jsou sdíleny s jinými organizacemi, jako jsou inzerenti. Často cookies pro cílení nebo inzerci budou propojeny s funkčností webu poskytovanou jinou organizací.
 • V rámci webu může dojít k zobrazování reklamy systému AdSense společnosti Google. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu nebo jiných webech.
 • Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na vašich webových stránkách a dalších stránkách na internetu.
 • Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam. (Můžete také odkázat uživatele na web www.aboutads.info, kde si mohou odhlásit používání souborů cookie pro personalizované reklamy, které pocházejí od dodavatelů inzerce třetích stran.)

Soubory cookie uložené v počítači můžete odebrat pomocí nastavení prohlížeče. Případně můžete ovládat některé soubory cookie třetích stran pomocí platformy pro vylepšení ochrany soukromí, jako například optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Další informace o souborech cookie naleznete na stránce allaboutcookies.org. Na měření návštěvnosti na našich webech používáme službu Google Analytics. Google má vlastní zásady ochrany osobních údajů, které můžete zkontrolovat tady. Chcete-li se Google Analytics odhlásit, navštivte stránku Stránka pro odhlášení služby Google Analytics.

Pro rozesílání novinek a dalších informací, které považujeme za přínosné pro registrované uživatele, využíváme emaily zadané při registraci uživatele. Ze zasílání novinek a informací se každý uživatel může odhlásit pomocí odkazu uvedeného v rozesílaných emailech nebo na našich stránkách.

Kontaktní informace

Úřad pro dohled nad dodržováním zásad ochrany osobních informací

Úřad pro ochranu osobních údajů

Telefon:
pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)
fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n
Adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Provozovatel
Asociace kempování a karavaningu,z.s.
info at akkcr.cz

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů.