Záznam z diskuze mezi provozovateli karavanových stání a zájemci o jejich vybudování

V rámci letošního ročníku veletrhu karavanů Caravaning Brno uspořádala naše Asociace kempování a karavaningu uzavřenou diskuzi mezi provozovateli karavanových stání a zájemci o jejich vybudování za účelem předání zkušeností, a zároveň zjištěním „co je ještě třeba dál řešit“. Z této diskuze jsme vytvořili tento záznam jehož obsahem jsou ty NEJDŮLEŽITĚJŠÍ otázky a odpovědi, které na této diskuzi zazněly.

Přítomni za provozovatele, Poslaneckou sněmovnu a kraj byli:

Jan Richter – poslanec, Nazim Asfana – Moravskoslezský kraj, Obec Vrbice – paní starostka Kuběnková, Věra Haluzíková – Resort Radslavice, Vladimír Novobilský – Karavanové stání u Kateřiny, Radek Menšík – karavanové stání u přehrady Olešná. Moderátor diskuze: Klára Hájek Velinská

Za dodavatele technologie pro tato stání: Marek Kunc – Prostellplatz, Zdeněk Kuchta – AZP Brno, s.r.o.

Otázky a odpovědi

Co je stellplatz (karavanové stání) a k čemu slouží?

Pojem stellplatz (karavanové stání) v České legislativě ještě neexistuje, nicméně se jedná o karavanové stání určené pro krátkodobé využití – zaparkování obytného auta či karavanu poskytuje uživatelům za přijatelnou cenu legální stání – parkování – a služby. Toto stání nemá a nebude mít nic společného s kempem či parkovištěm. „Stellplatzy“ existují v mnoha zemích Evropy a slouží k již zmiňovanému krátkodobému využití. Zároveň slouží k bezpečnému vylití šedé vody, chemického WC, načerpání čisté vody a případně i dobití nástavbových baterií vozu. V žádném případě není možné toto místo využívat například k 14 denní dovolené. Obvyklá doba, kdy karavanista zůstává na takovémto místě, jsou 3 dny.

Kde je vhodné vybudovat karavanové stání?

Obecně řečeno, karavanové stání je potřeba vybudovat v lokalitách, které jsou něčím turisticky zajímavé. Jejich vybudování je vhodné zejména v místech, kde je přítomna cyklostezka, hrad, zámek, vinařská či jiná stezka, dále také v historicky nebo přírodně zajímavých lokalitách.

Je potřeba k vybudování karavanového stání stavební povolení?

Ano! Problematiku karavanového stání bude projednávat Poslanecká sněmovna pravděpodobně na jaře roku 2020 a předpokládá se, že stavební povolení bude zahrnuto do stavebního zákona spadajícího pod kempy, avšak s jasnou definicí právě pro karavanová stání. Přesný rozsah stavebního povolení, potřebného k vybudování stání, se bude teprve projednávat. Podklady pro toto jednání zajistí v případě potřeby také Asociace kempování a karavaningu. Dále bude v rámci zmíněného jednání navrhnuto jednotné označení pro tato karavanová stání – jednotná dopravní značka.

Jak řešili stavební povolení již fungující karavanová stání – jak to řešili stávající provozovatelé?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, jelikož každý zřizovatel měl odlišný rozsah stavebních prací na pozemku. Zřizovatelé se museli podřídit potřebám daných stavebních úřadů, pod které spadají. Díky tomu, že legislativa tento pojem nezná, každý stavební úřad k tomu přistupoval jinak. Z toho důvodu je nezbytné tento pojem (se všemi návaznostmi) do legislativy zanést. Mimo jiné provozovatelé museli řešit vyjmutí z půdního fondu, změnu v územním plánu, hygienu, likvidaci odpadních vod, vypracování procentuálního znečištění z chemického WC atd.

Je možné čerpat na výstavbu karavanových stání dotace?

V současné době, díky tomu, že legislativa tento pojem nezná, čerpat dotace na výstavbu těchto stání mohou pouze kempy či podobné provozovny (penziony, hotely, sportoviště, atd.), kde se v tomto případě jedná pouze o rozšíření využití přilehlého pozemku, který byl v rámci předešlé výstavby kolaudován pro „potřeby cestovního ruchu, jako parkoviště či sportoviště“. Odpadají tak problémy se složitým jednáním se stavebním úřadem. Dotace v současné době nelze čerpat na výstavbu karavanového stání na louce či podobném prostranství – dotaci není na co vypsat. O tyto dotace je možnost zažádat v období od 5. 11. 2019 do 5. 2. 2020 na MMR. Celkem je v tomto podprogramu připraveno až 90 milionů korun. (odkaz)

Je určen minimální či maximální rozměr pozemku pro vybudování karavanového stání?

Nikoli a ani se s takovou variantou v legislativě nepočítá.

Je nutností a podmínkou karavanového stání, aby na něm bylo vybudováno sociálního zařízení, WC, společenská místnost a podobně?

Není a do budoucna ani nebude. Vybudování takového zařízení je na každém zřizovateli a bude bráno pouze jako nadstandardní služba pro zákazníky. Karavanové stání není kemp a tudíž zde nebude potřeba posuzovat počet kusů WC či sprch v návaznosti na počet osob v rámci projektové dokumentace a následné kolaudace od hygieny – i tento bod chceme takto začlenit do legislativy. Zároveň nechceme, aby do budoucna pro výstavbu takovéhoto stání legislativa nutila provozovatele tyto doplňkové služby zřizovat.

Jaké základní vybavení musí obsahovat karavanové stání a jak to bude do budoucna?

Každé takové místo musí mít parkovací místa – počet si bude i nadále dle rozměru pozemku určovat sám provozovatel. Dále pak výlevku šedé vody, výlevku pro chemické WC, přívod pitné vody a ideálně elektrické přípojky. Vhodné je i označení karavanového stání značkou, případně oplocení a v neposlední řadě je nutné zabezpečení vjezdu buďto bezobslužným zařízením či se službou (personální obsazení) s nepřetržitým provozem. V současné době, a i do budoucna, bude na samotném provozovateli určení si „jaké vozy – pouze obytné vozy, nebo i přívěsy) na své stání pustí. Legislativa nebude určovat velikost prostoru pro otočení vozu na příjezdové cestě (může být problém právě pro přívěsy – často z toho důvodu v zahraničí karavany nejsou na stellplatz vpuštěny).

Na jakém principu funguje bezobslužné zařízení a jaká je jeho přibližná pořizovací cena?

Například Resort Radslavice vlastní oplocený pozemek s automatickým vjezdovým terminálem se závorou, systém je podpořen indukční smyčkou, jejíž čidlo je zabudováno například pod asfaltem či zámkovou dlažbou – reagující na zvuk motoru či váhu kola. Před vjezdem na karavanové stání je nainstalována závora, zákazník si stiskne tlačítko a vyjede mu vjezdová karta (stejný princip, jako například na parkovišti). Otevírání brány funguje na principu indukční smyčky.  Po vjezdu do areálu si zaplatí v automatu pobytovou taxu na 24 hodin. Karta zákazníka opravňuje k libovolnému počtu vjezdů a výjezdů do a z areálu. Stejné řešení má i karavanové stání Sněžník.

Jaké další zařízení může být použito ve spojitosti s vjezdem na STPL?

Například kamerový systém – čtečka SPZ. 

Řeší problematiku vjezdu nějaké karavanové stání jiným způsobem?

Ano, stání u Kateřiny ve Štramberku. Jako prozatímní řešení mají „pokladničku“, kde jsou umístěny obálky, do kterých zákazník vloží finanční obnos, zapíše své iniciály a obálku vhodí do pokladničky. Nebo jsou mu zaslány podklady pro platbu emailem a zákazník může platbu provézt převodem.

Je možné, aby provozovatel nabízel STPL bez poplatku za vjezd, ale vybíral finanční hotovost za služby, které karavanové stání nabízí – například elektrickou energii, načerpání vody, použití výlevky atp.?

Tato varianta je vhodná pouze pro kraje, nikoli pro soukromé osoby. Velký problém nastává zejména u samostatného zpoplatnění elektrické energie ve formě „hodin na antoníčku“, kterou nelze přeprodávat bez licence. Proto jsou nejčastěji servisní služby zpoplatněny paušálně, či obsaženy přímo v ceně za využívání stání.

Jaká je cena základního vybavení výlevky šedé vody a chemického WC?

Tato zařízení jsou volitelná a na náš trh jsou dodávána například firmou AZP Brno, s.r.o. či Prostellplatz. Základní cena takového zařízení začíná mezi 60 000 – 70 000,- Kč.

Jak vysoké mohou být prvotní náklady na vybudování STPL?

Budeme-li hovořit pouze o základním vybavení a terénních úpravách atd., pak základní stání s platebním automatem vyjde na cca 500 000,-Kč, stání vybavené i čipy, bezkontaktními kartami či s kamerami cca 1 500 000,- az 2 000 000,- Kč. Stání se samoobslužným odbavení se závorou 500 000,- Kč až 1 000 000,- Kč. Ceny se mohou různit a je možnost na ně získat dotace viz. odpověď výše v textu. Mincovní automaty jsou vyjmuty z EET.

Jsou tato stání a zejména jejich zařízení pouze sezónní záležitostí?

Ne, zařízení jsou volitelná – sezónní či celoroční, záleží na technologiích. U celoročního zařízení, které se dá používat až do cca -25°C, je instalován například ohřev drátem, vyhřívaný přívod vody topnou spirálou, výpustě jsou instalovány do hloubky, která nezamrzá atd.. Pořizovací cena se v tomto případě navýší o cca 10% – 15% v návaznosti na výběru a kombinaci zařízení.

Jaká je správná definice likvidace odpadních vod – šedé i z chemického WC? 

Prozatím záleží na místním městském úřadu, jelikož legislativa tuto problematiku prozatím neřeší. Vzhledem k tomu, že ještě v legislativě neexistuje pojem karavanové stání, není možné posuzování této problematiky s přepočtem na určitý počet osob či kusů WC, protože toto stání není kemp.

Jaká je klientela?

Klienti jsou z celé Evropy, mnohdy i z velmi vzdálených zemí. Záleží na lokalitě, kde je toto stání vybudováno.

Jaká je ziskovost?

Ziskovost je závislá na lokalitě a přichází jak se samotným provozováním karavanového stání, tak ve spojitosti s doplňkovými nadstandardními službami typu výlety, průvodci po okolí a památkách, restauračním zařízením atp.. Je vhodné, aby samotná ziskovost byla podpořena dalšími službami. Dle dosavadního zjištění, je názor Asociace takový, že na vybudování takovéhoto stání je nezbytná dotační podpora od kraje, nebo MMR. Bez této dotace je návratnost investice dlouhodobá. Zároveň je nezbytná podpora od krajů a destinačních společností (spadají pod kraje) ve smyslu propagace takovýchto stání. Bez této podpory se opět prodlužuje finanční návratnost.

Všichni zúčastnění se shodli, že je nezbytně nutné, aby bylo poslaneckým návrhem v legislativě schváleno:

 • uznání názvosloví stellplatz pod názvem Karavanové stání (legislativa nemůže obsahovat nečeský název)
 • určení stavebního zákonu pro výstavbu Karavanových stání
 • definice Karavanového stání
 • definice možnosti výstavby Karavanového stání
 • jasně dána pravidla pro získání stavebního povolení a následné kolaudace zařízení
 • jednotné označení takového stání dopravní značkou
 • nedocházelo k diskriminaci majitelů obytných a karavanů (přívěsů)
 • určeno nezbytné povinné vybavení Karavanového stání
 • jasně rozlišeny pojmy Karavanové stání a KEMP
 • definice pro schválení dotace
 • vhodné by bylo vytvoření loga Karavanového stání

Velmi důležitá a užitečná bude také spolupráce výrobců a dovozců zařízení potřebných pro vybudování  STPL v Poslanecké Sněmovně, jelikož budou moci přednést své praktické zkušenosti s budováním takovýchto zařízení. 

Asociace kempování a karavaningu taktéž nabídla svým členům pomoc s propagací STPL (Park4night, google maps …) – včetně záštity a garance Karavanových stání v BOARD ATLAS. Zároveň bude reklamou podporovat provozovatele na svých webových stránkách a v obecné diskuzi s karavanisty. Zároveň Asociace bude účastna na všech důležitých jednáních nejen v Poslanecké sněmovně, ale i na krajích atp.

Byl podán podnět pro vytvoření hardwaru a softwaru pro tato stání. Provozovatelé „volají“ i po seznamu karavanových stání v ČR a itinerářích, které by potencionální zákazník mohl využít. S tímto pomůže po dohodě s provozovateli Asociace kempování a karavaningu, z.s.

Zároveň byly vytvořeny dvě pracovní skupiny na toto téma – jedna bude řešit provoz a pomoc s rozjezdem takovýchto stání zájemcům, druhá bude řešit komunikaci směrem ke krajům, Poslanecké sněmovně a dalším institucím tak, aby se budování a následný provoz stání stal v České republice samozřejmostí. O složení těchto skupin budeme v brzké době informovat.

Na závěr poznatky a návrhy přítomného dobrovolníka pana Antonína Pytlíčka:

Karavanové stání poskytuje uživatelům za přijatelnou cenu legální stání – parkování a služby:

Základní :
A. Vylití obsahu kazety chemického WC
B. Vypuštění obsahu nádrže na odpadní vodu /sprcha ,dřez/ cca 150 litrů
C. Odložení tříděných odpadků do kontejnerů – plasty- papír – Bio – sklo atd.
D. Doplnění pitné vody cca 150 l
E. Připojení na el. zásuvku 230 V
V rámci ochrany životního prostředí by body A. – C. měly být poskytovány bezplatně.

 • Body D a E je vhodné zpoplatnit pomocí platebních automatů
  Výběr parkovného 1 x denně obsluhou, která zajistí čistotu a kontrolu naplnění kontejnerů

Nadstandartní :
Automatické závory pro vjezd a výjezd
Sociální zařízení – WC + sprchy – placeno automaty
Kamerový systém
Automaty na prodej kavy, nápojů, cukrovinek
Automat pro prodej lístků MHD
I – centrum – mapy, průvodci, vstupenky
Půjčovny

Ještě nejste našimi členy? Přidejte se k nám! Mimo jiné tak můžete přispět ke změnám, které pomohou zajistit výrazně pohodlnější život karavanistů v naší zemi. Přihláška