Aktuální dotační programy

Začátkem roku 2023 je možnost podat žádost o dotaci na výstavbu karavanových stání či zkvalitnění infrastruktury kempu hned v několika krajích České republiky.

Navíc Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační výzvu č.9/2022, zaměřenou na životní prostředí ve městech a obcích v národních parcích. V rámci výzvy lze získat dotaci na vybudování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, budování odstavných ploch pro obytná vozidla a obytné přívěsy (v maximálním počtu 10 parkovacích míst), včetně vybudování jejich technické infrastruktury.

Žádosti je možné podat v období od 23. 1. 2023 od 10:00 hod. do 31.7. 2023 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. (alokace vyčerpaná 3.3.2023) Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2026. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů a může činit až 5.000.000 Kč na projekt (plus limit 6 miliónu korun na žadatele, pokud má více projektů). Na celou výzvu je vyčleněno 200.000.000 korun.

Případným zájemcům připomínáme, že AKK vydala podrobnou příručku pro zájemce o výstavbu karavanových stání, ke stažení je zdarma (a to včetně ukázek řešení) zde.

 Královohradecký krajPardubický
kraj 
Moravskoslezský
kraj
 
Liberecký krajJihočeský krajPlzeňský krajOlomoucký krajJihomoravský krajkraj
Vysočina
Ústecký kraj
příjem žádostí
od – do 
2.1.2023
9.2.2023 
2.1.2023
31.1.2023 
2.1.2023
11.1.2023
2.1.2023
30.6.2023 
17.1.2023
31.1.2023 
30.1.2023
23.2.2023
18.1.2023
15.2.2023
13.2.2023
28.2.2023
27.3.2023
3.4.2023
27.3.2023
2.5.2023
alokovaná částka
tisíce Kč 
2 3208 000 6 500 2 5004 0008 000     6 1003 00050012 677
dotace min-max
tisíce Kč 
50
600
50
300    
100
500
100
500
20
400
70
1000 
100
500
100
500
10
100
300
2000
max. podíl
na nákladech % 
50%70%    70%    70%50 – 70%80%50%50-60%50%70%
realizace 
od – do    
1.1.2023 30.11.2024 1.1.2023 30.6.2024   1.1.2023 30.6.2024  1.1.2023 31.12.20242.1.2023 30.9.20241.1.2023 30.6.20241.1.2023
31.12.2023
1.1.2023
31.12.2024
1.1.2023
31.12.2023
1.12.2022
31.12.2024
omezení
žadatelů
obceobce a DA
více informací    zdezdezde    zdezdezdezdezdezdezde

Podrobnější informace

Královohradecký kraj

Název titulu: Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji

Příjemci podpory:

 • Obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí
 • Fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání se vztahuje k předmětu podpory (dotační program je určen i pro turistická informační centra)

Typy podporovaných projektů:

 • Vybudování karavanových stání (tzv. stellplatz) pro obytná vozidla – včetně pořízení servisní technologie (tj. výlevku chemických WC, elektrickou a vodovodní přípojku a další vybavení karavanového stání). Karavanové stání (tzv. stellplatz) – je určeno pro krátkodobé stání obytných vozidel, jehož součástí je servisní stanice Výstupem projektu je dokončená realizace projektu karavanového stání a / nebo jeho doprovodného vybavení

Mimo tuto aktivitu je v rámci dotačního titulu podporováno i budování infrastruktury pro cyklisty

Pardubický kraj

Název titulu: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí.
 • Fyzická nebo právnická osoba (obchodní společnosti, spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond a jiné) se zaměřením na podnikání nebo činnosti v oblasti cestovního ruchu.
 • V případě příspěvkových organizací zřízenými obcemi je žadatelem/příjemcem dotace zřizovatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Veřejná stanoviště pro obytné automobily (tzv. stellplatz), vybudování, rekonstrukce a modernizace veřejných kempů a koupališť (biotopů), veřejné sociální zařízení pro návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

Mimo tuto aktivitu jsou v rámci dotačního titulu podporovány i další aktivity, doprovodná infrastruktura, značení a pod. Podrobnosti lze nalézt na stránkách programu.

Moravskoslezský kraj

Název titulu: Podpora kempování v Moravskoslezském kraji

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory jsou vlastníci pozemků vhodných k vytvoření stellplatzů a vlastníci nebo provozovatelé kempů a rekreačních areálů umožňující stání karavanům, obytným automobilům, apod.
 • Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obec, svazek obcí, příspěvkové organizace obcí, obchodní společnosti (s. r. o., a. s., k. s., v. o. s.), spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby.

Pro účely dotačního programu se pod pojmem karavanové stání rozumí místo pro krátkodobé stání (obvykle 1 až 3 dny) obytných automobilů a obytných přívěsů, které je vybaveno potřebnou servisní technologií. Servisní technologie zahrnuje výlevku chemického WC, výpusť odpadní vody, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, případně technologii pro automatizovaný výběr poplatků za stání a využití servisní technologie.

Typy podporovaných projektů :

 1. vybudování karavanového stání včetně související servisní technologie, minimální velikost karavanového stání musí být pro 2 karavany (minimální rozměr jednoho místa pro obytné auto 9 × 5 m a pro obytný přívěs 18 × 5 m).
 2. rekonstrukce nebo rozšíření sociálního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (sprchy, WC, umývárny, kuchyňky, elektro přípojky, osvětlení, apod.);
 3. rekonstrukce nebo vybudování sportovního zázemí stávajícího kempu/karavanového stání (průlezky, hrací prvky, venkovní posilovna, hřiště pro různé sportovní aktivity apod.);
 4. rekonstrukce nebo vybudování orientačního systému v rámci kempu/karavanového stání, informačních tabulí o turistických cílech, vybudování veřejně dostupné wifi sítě; osazení dopravních značek, vybudování nebo modernizace osvětlení
 5. propagace kempu/karavanového stání.

Liberecký kraj

Název titulu: Infrastruktura cestovního ruchu – Karavanová stání pro roky 2023 – 2024

Příjemci podpory: Obce Libereckého kraje, v jejichž katastru již není vybudované či aktuálně budované
karavanové stání a zároveň jsou vzdálené minimálně 10 km od již vybudovaného
nebo aktuálně budovaného karavanového stání.

Podporováno: Podpora vybudování karavanových stání, a to pořízením servisní technologie pro obytná vozidla (obytný automobil nebo obytný přívěs = karavan), která zahrnuje výlevku chemických WC, výlevku na šedou vodu, elektrickou a vodovodní přípojku, a případně další vybavovací prvky karavanového stání, a potřebnými souvisejícími terénními úpravami.
Parametry karavanového stání:

 • Minimální velikost stání je stanovena pro dva obytné automobily
  nebo obytný přívěs (minimální rozměr jednoho místa, tj. pro jedno
  obytné auto je minimálně 9 x 5 m a pro obytný přívěs 18 x 5 m).
 • Obslužné komunikace by měly mít šířku min. 5,5 m nebo
  s vyhýbacími výklenky
 • Karavanové stání by se mělo nacházet na rovině

Jihočeský kraj

Název titulu: Podpora cestovního ruchu, opatření č.4

Příjemci podpory: obce a svazky obcí Jihočeského kraje, fyzické a právnické osoby podnikající – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji , právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání – působící především v oblasti cestovního ruchu i se sídlem mimo Jčk, avšak s realizací projektu v Jihočeském kraji, organizace zřizované obcemi či státem.
Subjekty neziskového charakteru mají nárok na dotaci až 70% z uznatelných nákladu, subjekty působící na ziskovém základě pak max. 50% celkových výdajů projektu.

Podporováno: budování karavanového stání a pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro obytné automobily a obytné přívěsy na území měst a obcí v turisticky zajímavých lokalitách. V rámci projektu zaměřeném na podporu budování karavanového stání musí minimálně dojít k pořízení výlevky chemických WC a odpadních vod, být zřízeno připojení ke zdroji pitné vody, popř. elektrické energie, realizace terénních úprav (pokud jsou nutné) a správa karavanového stání (odpadkové koše, kontejnery, úklid).

Plzeňský kraj

Název titulu: Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji

Příjemci podpory: fyzické podnikajíc i právnické osoby, včetně obcí, vlastníci vhodných pozemků či osoby mající takové pozemky v užívání

Typy podporovaných projektů:

 • vybudování nového karavanového stání,
 • rozšíření existujícího stání,
 • vybudování servisní stanice/místa

Pozor – poměrně vysoký podíl dotace, vysoká částka i příznivé podmínky, zaměření pouze na karavanová stání!

Olomoucký kraj

Název titulu: 12 01 04 Podpora rozvoje cestovního ruchu

Příjemci podpory: fyzická osoba, NNO, obec, svazky obcí; právnická osoba

Typy podporovaných projektů :

 • rozšiřují a zkvalitňují infrastrukturu cestovního ruchu v dané lokalitě
 • podporují rozvoj cykloturistiky, vyjma budování a oprav pásového cykloznačení
 • podporují rozvoj kempů a jejich kapacity
 • budují a rozšiřují nabídku stellplatzů
 • podporují dostupnost a bezbariérovost atraktivit cestovního ruchu
 • podporují rozvoj agroturistiky a gastroturistiky
 • podporují rozvoj vodní turistiky
 • podporují rozvoj a obnovu naučných stezek
 • podporují prorodinná opatření v oblasti cestovního ruchu
 • jsou atraktivní pro různé cílové skupiny a zdrojové trhy v rámci domácího cestovního ruchu i příjezdového cestovního ruchu
 • nabízejí konkurenceschopné a kvalitní produkty a služby odpovídající současným trendům a požadavkům cestovního ruchu
 • nabízejí potřebné pracovní příležitosti zejména v ekonomicky slabých oblastech.

Jihomoravský kraj

Název titulu: Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje – Karavanová stání 2023

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty podnikající alespoň 1 rok před datem podání žádosti o poskytnutí dotace, obce a svazky obcí Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, církevní právnické osoby

Typy podporovaných projektů : vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně vybavení servisní technologií a terénních úprav

Kraj Vysočina

Název titulu: Infrastruktura cestovního ruchu 2023

Příjemci podpory: obce na území Kraje Vysočina, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v oblasti cestovního ruchu, podnikatelé působící v oblasti cestovního ruchu, Spolky, ústavy a nadace působící v oblasti cestovního ruchu, církevní právnické osoby působící v oblasti cestovního ruchu a obecně prospěšné společnosti působící v oblasti cestovního ruchu

Typy podporovaných projektů: obnova, rozšiřování a budování servisních bodů pro karavany v rámci stání pro karavany, kempu nebo samostatně v blízkosti turistických cílů, ubytovacích nebo stravovacích zařízení

Ústecký kraj

Název titulu: Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckem kraji 2023

Příjemci podpory: Obce Ústeckého kraje a certifikované destinační společnosti působící v Ústeckém kraji.

Typy podporovaných projektů: odstavná parkoviště pro návštěvníky a plochy pro karavany a obytné vozy (tzv. Stellplatz), včetně sociálního zázemí a dalších nutných vybavovacích prvků a souvisejících terénních úprav. Pořízení servisní technologie (technologie karavanového stání) pro karavanové stání pro obytné automobily a obytné přívěsy (výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a další vybavovací prvky karavanového stání) a související terénní úpravy. Minimální velikost stání je stanovena pro dvě obytná auta nebo přívěs (minimální rozměr jednoho místa, tj. pro jedno obytné auto je 9 x 4 m a pro obytný přívěs 16 x 4 m).