Newsletter 12/2022

Vážení členové Asociace kempování a karavaningu, 

rádi bychom vás tímto novým zpravodajem pravidelně informovali o aktivitách a novinkách Asociace kempování a karavaningu. Rozsah a záběr naší činnosti je velmi široký, proto bychom vám rádi napsali o letošní práci našich členů a dobrovolníků, která – i když to nemusí být vždy na první pohled patrné – zásadně přispívá ke zlepšování situace a postavení karavanistů v České republice.

Spolupráce s kraji a podpora výstavby karavanových stání

I tento rok jsme pokračovali v navazování a udržování dlouhodobé spolupráce s jednotlivými kraji a regiony, případně s jejich destinačními agenturami. Jedním z výsledků tohoto úsilí jsou vyhlášené dotační programy na podporu výstavby karavanových stání či zlepšení vybavení kempů. V několika krajích byly tyto tituly vyhlášeny opakovaně, neboť zájem o jejich využití postupně stoupá. Přispěli jsme jak poradenstvím před jejich vypsáním, tak i pořádáním online seminářů a další edukační činností. Pochopitelně nemůžeme ovlivnit všechny podmínky a kritéria těchto dotačních programů, ale mnohé naše připomínky či doporučení byly zohledněny. Komunikujeme i se zástupci ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) ohledně rozšíření služeb pro karavanisty na nově budovaných či opravovaných odpočívadlech a se zástupci některých obcí ohledně výstavby potřebné infrastruktury.

 V závěru minulého roku se nám také podařilo dokončit a vydat informační brožuru pro zájemce o výstavbu karavanových stání. Poskytujeme ji přímo zájemcům o výstavbu stání či zastupitelům měst a obcí, kteří o tuto problematiku projeví zájem. Jedná se o unikátní příručku, jejíž rozsah se vyrovná, či dokonce předčí, obsah a náplň obdobných publikací vydávaných v karavanisticky mnohem vyspělejších zemích, jakými jsou zejména Německo nebo Francie.

 Završením našeho úsilí v této oblasti v uplynulé době pak byly dvě události:

  • První z nich, velká panelové diskuze na téma Rozvoj stání pro karavany v Česku, proběhla v rámci doprovodného programu největší oborové výstavy u nás, veletrhu Caravaning Brno 2022. Svůj pohled na toto téma zde prezentovali zástupci z krajů a obcí, dodavatelé technologií, karavanisté i provozovatelé již existujících stání pro karavany. 
  • A tou druhou pak bylo vydání aktualizovaného přehledu karavanových stání pro rok 2022 až 2023, kterou si mohli návštěvníci veletrhu bezplatně opatřit na našem stánku po dobu konání výstavy. Mimo to je k dispozici i ke stažení na našich webových stránkách.

Omezení a zákazy pro obytná vozidla

Část aktivit také směřovala proti tendencím zakazovat noční stání obytných aut. Aktivně se tak například účastníme řešení situace v Moravském krasu, kde hrozil úplný zákaz stání obytných aut na celém území. Situaci se podařilo zklidnit a v současné době stále probíhají jednání, která, jak alespoň doufáme, dopadnou pro karavanisty příznivě a omezení nebudou nijak zásadní. S tím úzce souvisí naše další aktivita zaměřená na samotné karavanisty, a to propagace zásad ohleduplného pobytu v obytném voze nejen v přírodě.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jsme pak uspořádali během již zmíněného veletrhu Caravaning Brno 2022 i další panelovou diskuzi pokoušející se nalézt odpověď na otázku “Proč přibývají zákazy?”. Důležitým závěrem je pak prohlášení zástupce AOPK ČR, že nocování v obytném vozidle na parkovištích v rámci chráněných oblastí nebude bez dalšího považováno za kempování. Druhou důležitou novinkou je pak novela zákona o ochraně přírody, kdy s účinností od července 2023 dojde ke zmírnění podmínek pro vznik tábořišť v rámci chráněných krajinných oblastí. Vzniku tábořišť v rámci zastavěných územích obcí nebude již zákon bránit.

Osvětová a informační činnost

Mimo tyto hlavní aktivity se snažíme také o osvětovou činnost – informujeme o důležitých událostech a faktech, týkajících se karavaningu u nás. 

V polovině roku jsme tak upozornili na nová Nařízení vlády týkající se plynových zařízeních a elektroinstalací v obytných vozidlech. Před začátkem hlavních letních prázdnin jsme, jako jedni z mála, upozornili naše členy na obchody s předraženými dálničními nálepkami a zveřejnili seznam oficiálních prodejních míst pro každou zemi. Pravidelně také uveřejňujeme statistiku počtů obytných vozidel a tato data jsou přejímána jak tuzemskými sdělovacími prostředky, tak používána i pro jednání s úřady.

Co se úplně nepovedlo

Ne ve všem se nám dařilo a nemá cenu to zastírat. Z právě schvalované novely Stavebního zákona vypadla definice karavanových stání jakožto jednoduché stavby.  Dle vyjádření ministerstva není potřeba zavádět pro podobné stavby speciální režim. Toto zdůvodnění je z našeho pohledu podivné, zejména s ohledem na fakt, že v novele zůstaly například, věcně velmi podobné, dobíjecí stanice pro elektromobily. Zbývá nám tak hledat podporu v poslanecké sněmovně pro pozměňovací návrh k tomuto zákonu, případně získat podporu na ministerstvu pro přijetí závazného metodického pokynu pro povolovaní podobných staveb. Tato aktivita je  časově náročná a bohužel s nejistým výsledkem.

A co dál?

Směr našich budoucích aktivit je dán předchozími řádky. Budeme pokračovat v podpoře krajů při vypisování dotačních titulů zacílených na zlepšení stavu turistické infrastruktury pro karavanisty, ať se již jedná o kempy či karavanové stání.  Nepolevíme ani i v osvětové činnosti zacílené na zájemce o budování karavanových stání, stejně tak i v navázané diskuzi se zástupci ochrany přírody. Za důležité považujeme též legislativní zakotvení pojmu karavanové stání/stellplatz tak, aby byly podmínky pro vznik podobných míst jednoduché, splnitelné a platné na celém území ČR.

Ze života AKK ČR

Klára Hájek Velinská, hlavní zakladatelka Asociace kempování a karavaningu, se rozhodla ke konci letošního roku ukončit své aktivní působení ve výkonném výboru AKK ČR. Hlavním důvodem tohoto nelehkého rozhodnutí je v posledních měsících zvyšující se nedostatek času, díky čemuž se už nemohla věnovat Asociaci a mnoha úkolům z toho vyplývajících tak, jako tomu bylo ještě v minulém roce. Pro AKK ČR z toho plyne nutnost provést změny ve vedení. Ty jsou již aktuálně v běhu a budeme vás o nich informovat v příštím newsletteru přibližně v lednu příštího roku.

Na závěr

Loučíme se s rokem 2022 s nadějí, že tato stručná rekapitulace aktivit našich členů za uplynulé období pomůže mnohým pochopit smysl a potřebnost Asociace. Podpořit nás může každý z vás, i široká členská základna pomůže v mnohých jednáních. A pokud má někdo zájem zapojit se i aktivně, je vždy vítán.