Zápis z jednání Výboru Asociace kempování a karavaningu, z.s. dne 17. března 2019

Zápis z jednání Výboru Asociace kempování a karavaningu, z.s. dne 17.března 2019

 

Poznámka:

Pokud se kdekoliv v textu objevuje slovo „Asociace“ má se za to, že se jedná o Asociaci kempování a karavaningu, z.s., IČO 0793685.

Pokud se kdekoliv v textu objevuje slovo „Výbor“ má se za to, že se jedná o Výbor spolku Asociace.

 1. Prezence:

Jednání zahájeno v 18:00 a ukončeno v 19:10

Přítomni: Jan Bordovský, Michael Jehlička,  Klára Hájek Velinská,  David Hájek

 1. 100% účast => Výbor je usnášení schopen.

Nepřítomni: nikdo

Poznámka:

Výbor se sešel formou elektronické konference, kdy po celou dobu konference nedošlo k přerušení a veškeré úkony spojené s výměnou informací a přijetím závěrů byly srozumitelné.

 1. Zapisovatel:

Michael Jehlička, tajemník výboru

 1. Design loga:

Na web bude použito logo

a na tiskové materiály včetně propagačních samolepek, kdy s ohledem na nejednotnost názorů bude z níže uvedeny dvou log vybráno jedno předsedou AKK ČR, J.Bordovským.

 1. Záznam s PS ČR:

Dne 12.3.2019 proběhlo jednání zástupců Asociace v Parlamentu ČR, kdy o tomto byl pořízen zápis, jehož text byl jednomyslně schválen.

 1. Dobrovolníci:

Asociace na svém webu osloví zájemce / dobrovolníky se žádostí o pomoc zejména s vhodným vytipováním možných míst na budoucí stellplatzy, po kterých volají i hejtmani některých krajů.

 1. Příprava koncepce:

Asociace s ohledem na vývoj jednání v PS ČR konstatovala, že je nutno urychleně připravit vývoj Koncepce rozvoje AKK ČR na podporu jednotlivých krajů.

 1. Možnost oslovení FICC

Bylo konstatováno, že s ohledem na rozvoj a podporu zájmu ze strany krajů by bylo vhodné kontaktovat mezinárodní organizaci FICC za účelem načerpání praktických zkušeností.

 1. Možnost čerpání dodací

Asociace osloví dotačního specialistu s tím, že cílem je nejen dotace využít pro Asociaci, ale především pro kempy a stellplatzy tak, aby konkrétní lidé mající o toto zájem byly provedeni úskalími dotačních pravidel.

 1. Etiketa i na jiné weby

Byl zaznamenán zájem o Etiketu AKK ČR a tak bylo rozhodnuto, že Etiketa Asociace bude dána k dispozici k volnému šíření se žádostí o uveřejnění loga Asociace (Asociace samotná nemá možnost zablokovat šíření tohoto kodexu).

 1. Závěrečná diskuze:

Jednotlivými členy Výboru bylo konstatováno, že nad rámec předchozích bodů není nic dalšího k projednání.

V Praze dne 19. března 2019