Zápis z jednání Výboru Asociace kempování a karavaningu, z.s. dne 3.března 2019

Poznámka:

Pokud se kdekoliv v textu objevuje slovo „Asociace“ má se za to, že se jedná o Asociaci kempování a karavaningu, z.s., IČO 0793685.

Pokud se kdekoliv v textu objevuje slovo „Výbor“ má se za to, že se jedná o Výbor spolku Asociace.

  1. Prezence:

Jednání zahájeno v 17:00 a ukončeno v 18:15

Přítomni:

Jan Bordovský, Michael Jehlička,  Klára Hájek Velímská,  David Hájek

  1. 100% účast => Výbor je usnášení schopen.

Nepřítomni: nikdo

Poznámka:

Výbor se sešel formou elektronické konference, kdy po celou dobu konference nedošlo k přerušení a veškeré úkony spojené s výměnou informací a přijetím závěrů byly srozumitelné.

  1. Zapisovatel:

Michael Jehlička, tajemník výboru

Schváleno 100%

  1. Členské příspěvky a jejich výše:

V rámci diskuze bylo konstatováno, že členské příspěvky primárně slouží k pokrytí nákladů Asociace s ohledem na její cíle a důvod vzniku dle Stanov spolku Asociace a nikoliv k poskytování hmotných výhod pro jednotlivé budoucí členy.

Proto bylo dohodnuto, že členské roční členské příspěvky budou ve výši:

200,-Kč fyzická osoba nepodnikatel

1.000,-Kč fyzická osoba podnikatel či právnická osoba

Schváleno 100%

  1. Výběr členských příspěvků:

Ihned v úvodu bylo konstatováno, že veškeré příjmy nebudou realizovány hotovostní formou ale pouze úhradou na transparentní účet Asociace, který bude po zapsání Asociace do rejstříků spolků založen.

Také bylo konstatováno, že pro placení příspěvků bude kromě formy převodu na účet umožněno budoucím členům hradit příspěvky bezhotovostně prostřednictvím kartového styku, kdy za tímto účelem byl pověřen Michael Jehlička jednáním a uzavřením smlouvy se společností Pays CZ, s.r.o.

Schváleno 100%

  1. Bankovní účet:

Michael Jehlička informoval přítomné o podmínkách pro založení transparentního bankovního účtu u České spořitelny, a.s. (dále jen „ČS“) a nejen u této banky. Jakmile bude Asociace zapsána v rejstříku spolků, dojde k založení účtu s tím, že veškeří zakládající členové a členové Výboru musí být v ČS ztotožněni.

S ohledem na skutečnost, že kromě pana Davida Hájka mají ostatní členové Výboru své soukromé účty v ČS bude nezbytně nutné, aby se David Hájek osobně po výzvě od Michaela Jehličky dostavil na pobočku ČS, kde bude provedeno jeho ztotožnění.

Schváleno 100%

  1. Přihláška pro Řádné členy:

Do doby plného elektronického propojení Přihlášky k řádnému členství a plného zajištění elektronické platby bude zajištěno / umožněno písemné přihlášení se do Asociace.

Michael Jehlička byl tímto pověřen k vytvoření písemné přihlášky do Asociace spolu s přípravou ostatních nezbytných zákonných dokumentů k předmětné přihlášce.

Schváleno 100%

  1. Databáze členů

David Hájek byl pověřen přípravou databáze jednotlivých členů Asociace, která bude k dispozici pouze Zakládajícím členům a Výboru při dodržení všech podmínek a práv členů Asociace s tím, že primární spravováním této databáze je pověřen Michael Jehlička.

Schváleno 100%

  1. Databáze úkolů

David Hájek byl pověřen přípravou databáze úkolů členů Asociace, která bude k dispozici pouze zakládajících členům a Výboru s tím, že úkolem Davida Hájka bude udržovat tuto databázi aktuální a v případě blížících se termínu splnění doposud nesplněných úkolů bude jednotlivé členy Asociace na tyto úkoly upozorňovat a požadovat po nich aktualizaci stavu.

Schváleno 100%

  1. Závěrečná diskuze:

Jednotlivými členy Výboru bylo konstatováno, že nad rámec předchozích bodů není nic dalšího k projednání.

Přílohy:

žádné

V Praze dne 3.března 2019