Zápis z jednání Výboru Spolku Asociace kempingu a karavaningu,z.s.

Jednání Výbor Spolku
Místo Brno
Datum 20. 1. 2020
Účel Změna Stanov Spolku
Účast Jan Bordovský – zakládající člen Spolku, předseda Michael Jehlička – zakládající člen Spolku, tajemník Klára Hájek Velinská – zakládající člen Spolku David Hájek – zakládající člen Spolku Jakub Moravec – člen Spolku, přizvaný účastník jednání Petr Šmarda – člen Spolku, přizvaný účastník jednání
Omluveni
Zapsal David Hájek na základě určení tajemníkem Spolku

I.

Dne 20. 1. 2020 se uskutečnila schůze Výboru Spolku Asociace kempingu a karavaningu, z.s. (dále jen „Spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 10. 1. 2020 svolavatelkou Klára Hájek Velinská.

II.

a) úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího,

b) soupis listiny přítomných,

c) rozhodnutí o navýšení počtu zakládajících členů,

d) rozhodnutí o přijetí změny druhu členství tajemníka Spolku Michaela Jehličky,

e) rozhodnutí o přijetí změny druhu členství Jakuba Moravce a Petra Šmardy,

f) schválení změny Stanov Spolku,

g) zmocnění Kláry Hájek Velinské k realizaci změn ve spolkovém rejstříku

III.

a) V úvodu schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody jednání, kterými byla objektivní potřeba navýšení počtu zakládajících členů a členů Výboru Spolku a dále změna druhu členství tajemníka Výboru Michaela Jehličky, na základě jeho žádosti. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzí pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili Kláru Hájek Velinskou. Pro tvorbu zápisu byl tajemníkem určen David Hájek.

b) Jako doklad o účasti a souhlasu přítomných s tímto zápisem byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.

c) Přítomní členové Výboru se usnesli, že schvalují navýšení počtu zakládajících členů na pět a tím i navyšují počet členů Výboru Spolku. Pro bylo 4 přítomných členů Výboru, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

d) Na základě oznámení záměru Michaela Jehličky o záměru změny druhu členství ze zakládajícího na řádného člena Spolku se přítomní členové Výboru usnesli, že schvalují tuto změnu druhu členství. Pro bylo 4 přítomných členů Výboru, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

e) Na návrh svolavatele schůze a na základě výslovného souhlasu Jakuba Moravce a Petra Šmardy se přítomní členové Výboru Spolku usnesli, že schvalují v souladu se stanovami Spolku změnu druhu členství Jakuba Moravce a Petra Šmardy na zakládající členy, schvalují změnu členů Výboru a volí Petra Šmardu do role tajemníka spolku. Pro bylo 4 přítomných členů Výboru, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Ve smyslu Stanov Spolku je nové složení Výboru Spolku:

  1. Jan Bordovský, předseda
  2. Petr Šmarda, tajemník
  3. Klára Hájek Velinská
  4. Jakub Moravec
  5. David Hájek

f) Výše uvedené skutečnosti byly zaneseny do návrhu změn Stanov Spolku. S novými Stanovami byli seznámeni všichni přítomní členové Spolku. Přítomní členové nové Stanovy uvedené v příloze tohoto zápisu schvalují. Pro bylo 6 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0. Proti přijetí stanov hlasovali: 0.

g) Přítomní se usnesli a ukládají Kláře Hájek Velinské podniknout všechny potřebné kroky pro realizaci přijatých změn, především změnu Stanov a dalších záznamů ve spolkovém rejstříku.

Zápis pořídil: David Hájek

Ověřili: Klára Hájek Velinská, Jan Bordovský, Michael Jehlička, Jakub Moravec, Petr Šmarda

Listina přítomných na schůzi výboru spolku Asociace kempování a karavaningu

Jméno Bydliště / sídlo Podpis
Klára Hájek Velinská xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Jan Bordovský xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Michael Jehlička xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
David Hájek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Petr Šmarda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Jakub Moravec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil: 

…………………………………….

Klára Hájek Velinská

Seznam příloh:

Příloha 1 – Stanovy Spolku

NOVÉ STANOVY AKK ČR si můžete přečíst ZDE