Zápis z ustavující schůze spolku Asociace kempování a karavaningu, z.s.

I.

Dne 8.února 2019 se uskutečnila ustavující schůze spolku Asociace kempování a karavaningu, z.s. (dále jen „Spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 17.ledna 2019 svolavatelkou Klára Hájek Velinská.

II.

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:

 1. Úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího
 2. Soupis listiny přítomných
 3. Schválení a podpis stanov Spolku
 4. Volba předsedy a tajemníka Výboru spolku
 5. Schválení registrace domény akkcr.cz a založení emailů členům Výboru spolku
 6. Zápis Spolku do spolkového rejstříku
 7. Schválení založení transparentního účtu Spolku v návaznosti na vznik společnosti, pověřen je Michael Jehlička
 8. Náklady na založení a základní provoz spolku

III.

 1. a) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího schůze přítomní pověřili Kláru Hájek Velinskou.
 2. b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli Spolku, uvedenými ve stanovách Spolku a projevili vůli stát se Zakládajícími členy Spolku v souladu s návrhem stanov. Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
 3. c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro bylo 4 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0. Proti přijetí stanov hlasovali 0.

Ve smyslu Stanov spolku se členy výboru spolku stávají:

 1. Klára Hájek Velinská
 2. Jan Bordovský
 3. Michael Jehlička
 4. David Hájek
 5. d) Přítomní zvolili předsedou výboru spolku pana Jana Bordovského a tajemníkem Spolku pana Michaela Jehličku. Pro bylo 4 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0. Proti hlasovali 0. Předsedou výboru se stává pan Jan Bordovský, tajemníkem výboru se stává pan Michael Jehlička.
 6. e) Přítomní se usnesli a ukládají Davidu Hájkovi registrovat Spolku doménu akkcr.cz, vlastníkem domény je Spolek a dále Davidu Hájkovi a Kláře Hájek Velinské zajistit provoz webu a výchozí naplnění.
 7. f) Přítomní se usnesli a ukládají Kláře Hájek Velinské podniknout všechny potřebné kroky pro vznik Spolku, především registraci ve spolkovém rejstříku.
 8. g) Přítomní se usnesli a ukládají Michaelovi Jehličkovi založit transparentní účet spolku.
 9. h) Přítomní se usnesli, že náklady spojené se založením a základním provozem celku budou proplaceny na základě dokladů a jejich účelnosti.

Zápis pořídil: David Hájek

Ověřili: Klára Hájek Velinská, Jan Bordovský, Michael Jehlička