Ohlédnutí za rokem 2022

Na konci roku je zvykem bilancovat a shrnout činnost v uplynulém roce. Rozsah a záběr naší činnosti je velmi široký, a proto i my bychom rádi využili této příležitosti k ohlédnutí se za letošní prací našich členů a dobrovolníků. Práce, která – i když to nemusí být vždy na první pohled patrné – zásadně přispívá ke zlepšování situace a postavení karavanistů v České republice.

Spolupráce s kraji a podpora výstavby karavanových stání

I tento rok jsme pokračovali v navazování a udržování dlouhodobé spolupráce s jednotlivými kraji a regiony, případně s jejich destinačními agenturami. Jedním z výsledků tohoto úsilí jsou vyhlášené dotační programy na podporu výstavby karavanových stání či zlepšení vybavení kempů. V několika krajích byly tyto tituly vyhlášeny opakovaně, neboť zájem o jejich využití postupně stoupá. Přispěli jsme jak poradenstvím před jejich vypsáním, tak i pořádáním online seminářů a další edukační činností. Pochopitelně nemůžeme ovlivnit všechny podmínky a kritéria těchto dotačních programů, ale mnohé naše připomínky či doporučení byly zohledněny. Komunikujeme i se zástupci ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) ohledně rozšíření služeb pro karavanisty na nově budovaných či opravovaných odpočívadlech a se zástupci některých obcí ohledně výstavby potřebné infrastruktury.

V závěru minulého roku se nám také podařilo dokončit a vydat informační brožuru pro zájemce o výstavbu karavanových stání. Poskytujeme ji přímo zájemcům o výstavbu stání či zastupitelům měst a obcí, kteří o tuto problematiku projeví zájem. Jedná se o unikátní příručku, jejíž rozsah se vyrovná, či dokonce předčí, obsah a náplň obdobných publikací vydávaných v karavanisticky mnohem vyspělejších zemích, jakými jsou zejména Německo nebo Francie.

 Završením našeho úsilí v této oblasti v uplynulé době pak byly dvě události:

  • První z nich, velká panelová diskuze na téma Rozvoj stání pro karavany v Česku, proběhla v rámci doprovodného programu největší oborové výstavy u nás, veletrhu Caravaning Brno 2022. Svůj pohled na toto téma zde prezentovali zástupci z krajů a obcí, dodavatelé technologií, karavanisté i provozovatelé již existujících stání pro karavany.
  • A tou druhou pak bylo vydání aktualizovaného přehledu karavanových stání pro rok 2023, kterou si mohli návštěvníci veletrhu bezplatně opatřit na našem stánku po dobu konání výstavy. Mimo to je k dispozici i ke stažení na našich webových stránkách.

Omezení a zákazy pro obytná vozidla

Část aktivit také směřovala proti tendencím zakazovat noční stání obytných aut. Aktivně se tak například účastníme řešení situace v Moravském krasu, kde hrozil úplný zákaz stání obytných aut na celém území. Situaci se podařilo zklidnit a v současné době stále probíhají jednání, která, jak alespoň doufáme, dopadnou pro karavanisty příznivě a omezení nebudou nijak zásadní. S tím úzce souvisí naše další aktivita zaměřená na samotné karavanisty, a to propagace zásad ohleduplného pobytu v obytném voze nejen v přírodě.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jsme pak uspořádali během již zmíněného veletrhu Caravaning Brno 2022 i další panelovou diskuzi pokoušející se nalézt odpověď na otázku “Proč přibývají zákazy?”. Důležitým závěrem je prohlášení zástupce AOPK ČR, že nocování v obytném vozidle na parkovištích v rámci chráněných oblastí nebude bez dalšího považováno za kempování. Druhou důležitou novinkou je pak novela zákona o ochraně přírody, kdy s účinností od července 2023 dojde ke zmírnění podmínek pro vznik tábořišť v rámci chráněných krajinných oblastí. Vzniku tábořišť v rámci zastavěných územích obcí nebude již zákon bránit.

Osvětová a informační činnost

Mimo tyto hlavní aktivity se snažíme také o osvětovou činnost – informujeme o důležitých událostech a faktech, týkajících se karavaningu u nás. 

V polovině roku jsme tak upozornili na nová nařízení vlády týkající se plynových zařízeních a elektroinstalací v obytných vozidlech. Před začátkem hlavních letních prázdnin jsme, jako jedni z mála, upozornili naše členy na obchody s předraženými dálničními nálepkami a zveřejnili seznam oficiálních prodejních míst pro každou zemi. Pravidelně také uveřejňujeme statistiku počtů obytných vozidel a tato data jsou přejímána jak tuzemskými sdělovacími prostředky, tak používána i pro jednání s úřady.

Co se úplně nepovedlo

Ne ve všem se nám dařilo a nemá cenu to zastírat. Z právě schvalované novely stavebního zákona vypadla definice karavanových stání jakožto jednoduché stavby.  Dle vyjádření ministerstva není potřeba zavádět pro podobné stavby speciální režim. Toto zdůvodnění je z našeho pohledu podivné, zejména s ohledem na fakt, že v novele zůstaly například, věcně velmi podobné, dobíjecí stanice pro elektromobily. Zbývá nám tak hledat podporu v poslanecké sněmovně pro pozměňovací návrh k tomuto zákonu, případně získat podporu na ministerstvu pro přijetí metodického pokynu pro povolování podobných staveb. Tato aktivita je časově náročná – a bohužel s nejistým výsledkem.

Na závěr

Loučíme se s rokem 2022 s nadějí, že tato stručná rekapitulace aktivit našich členů za uplynulé období pomůže mnohým pochopit smysl a potřebnost Asociace kempování a karavaningu ČR. Podpořit nás může každý z vás, široká členská základna pomůže v mnohých jednáních. A pokud má někdo zájem zapojit se i aktivně, je vždy vítán.

úvodní obrázek: Agung Raharja, Unsplash